dimarts, 30 de setembre del 2008

Filosofia i ciutadania

Enguany és el primer curs que s'imparteix l'assignatura de Filosofia i ciutadania, anteriorment era només Filosofia. Per a què vegeu què hem d'aconseguir estudiant aquesta matèria vos deixo els objectius que apareixen al currículum oficial de les Illes Balears. Podeu llegir el document sencer clicant aquí i vos apareixerà el currículum de la matèria en format pdf.

"Objectius

L’ensenyament de la filosofia i ciutadania en l’etapa de batxillerat tendrà com a objectius desenvolupar en l’alumnat les capacitats següents:

1. Identificar i valorar el sentit dels problemes filosòfics proposats, distingint els conceptes involucrats, i reconèixer el caràcter propi de la filosofia, distingint-la dels altres tipus de sabers i pseudosabers.

2. Adoptar una actitud crítica i reflexiva davant les qüestions teòriques i pràctiques, fonamentant adequadament les idees i les decisions pròpies.

3. Identificar, explicar i usar correctament la terminologia filosòfica bàsica de les diferents disciplines filosòfiques objectes d’estudi.

4. Comentar textos filosòfics, encertant en la identificació dels problemes que plantegen, l’explicació dels termes que usen, explicitant-ne l’estructura i el significat, indicant els arguments utilitzats i les solucions proposades.

5. Utilitzar procediments bàsics per al treball intel·lectual: recerca i selecció d’informació, anàlisi, síntesi, contrast i avaluació crítica, desenvolupant el rigor intel·lectual i la creativitat en el plantejament dels problemes.

6. Expressar el pensament propi, oralment i per escrit, amb rigor, ordre, claredat, coherència i creativitat, argumentar-lo de manera coherent, i contrastar-lo amb altres posicions i argumentacions.

7. Practicar i valorar el diàleg filosòfic com a procés d’aproximació racional al coneixement, on es tracta de donar i exigir raons, i de constituir una comunitat de recerca com a vehicle per cercar respostes als problemes plantejats.

8. Adoptar una actitud de respecte cap a les diferències i de crítica enfront de qualsevol intent de justificació de les desigualtats socials i davant de tota

discriminació, ja sigui per raons de sexe, ètnia, cultura, creences o altres característiques individuals o socials.

9. Valorar la capacitat normativa i transformadora de la raó per construir una societat més justa, en la qual existeixi una veritable igualtat d’oportunitats.

10. Valorar els intents per construir una societat mundial basada en el compliment dels drets humans, en la convivència pacífica i en el respecte a la natura.

11. Consolidar la competència social i ciutadana fonamentant teòricament el seu sentit, valor i necessitat per exercir una ciutadania democràtica.

12. Desenvolupar una consciència cívica, crítica i autònoma, inspirada en els drets humans i compromesa amb la construcció d’una societat democràtica, justa i equitativa i amb la defensa de la natura, desenvolupant actituds de solidaritat i participació en la vida comunitària."