dijous, 11 de desembre del 2008

Què és la lògica?


Què és la lògica? «La ciència que estudia els raonaments per aclarir quins són vàlids i quins no». La lògica no s’ocupa de fets o fenòmens del món sinó de raonaments o d’arguments. Aquests raonaments poden estar ben ordenats i les conclusions es dedueixen correctament de les premisses o no: això ens ho dirà la lògica. Però aquesta, en cap cas ens dirà si el contingut dels raonaments és vertader o fals. La lògica no entra en la veritat o falsedat dels fets del món, no és una ciència empírica, sinó que només s’ocupa de determinar si l’estructura d’un raonament és correcte o no, per això és una ciència formal, tracta de la forma del raonament, no del seu contingut. Vegem un exemple.

Un anunci de la televisió expressa aquests dos enunciats:

La vida és mòbil

Mòbil és Vodafone

Dóna per suposat que l’espectador traurà la conclusió

«La vida és Vodafone»


És correcte deduir aquesta conclusió a partir de les premisses inicials? Vegem l’estructura del raonament:

La vida = A

Mòbil = B

Vodafone = C

Així l’estructura del raonament és la següent:

A = B

B = C

-----------

A = C

Ara observam l’estructura del raonament i la nostra lògica de sentit comú i la ciència de la lògica ens diuen que aquest raonament és correcte o vàlid. Això significa que tots els raonaments amb aquesta estructura són vàlids, si canviam el contingut segueix essent correcte. Per exemple, si la competència contraataca dient:


L’amor és comunicació

Comunicació és Movistar

------------------------------------------

L’amor és Movistar

El raonament és exactament el mateix i és igual de vàlid, té la mateixa estructura o forma, i la lògica ens podrà demostrar per què és un raonament vàlid, en passar-lo a símbols podrem calcular amb ells com fa l’altre ciència formal, la matemàtica.


Per anar treballant el tema de lògica aquí teniu algunes webs que us poden ajudar: