dimecres, 7 de novembre del 2012

Selectivitat 2013: Modificació redacció i puntuació d'algunes preguntes

Es modifica la redacció de l'apartat a) de la primera pregunta (comentari de text) quedant així: 
"a) Contextualització del text i/o del pensament de l'autor amb el marc històric, sociocultural i filosòfic de l'època."
La puntuació es manté: val 1 punt.

L'apartat b) passa a valer 0,5 punts.

L'apartat c) passa a valer 2 punts

L'apartat d) passa a valer 1,5 punts